Udgivet i Skriv en kommentar

Kobber Tin legering

afsnit 1. Identifikation

Produktnavn: kobber Tin legering

produktnummer: alle gældende amerikanske elementer produktkoder, f.eks. CU-SN-01-P. 20sn , CU-SN-01-P. 15sn , CU-SN-01-P. 10SN , CU-SN-01-P. 06SN

CAS #: 158113-12-3

Relevante identificerede anvendelser af stoffet: videnskabelig forskning og udvikling

leverandøroplysninger:
amerikanske elementer
10884.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Faks: +1 310-208-0351

nødtelefonnummer:
indenlandsk, Nordamerika: +1 800-424-9300
International: + 1 703-527-3887

afsnit 2. Fareidentifikation

2.1 klassificering af stoffet eller blandingen
GHS-klassificering i overensstemmelse med 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
brændbart støv,
Akut akvatisk toksicitet (Kategori 1), H400

2.2 GHS-Mærkningselementer, herunder sikkerhedssætninger
piktogram

Signalord advarsel
faresætninger
kan danne brændbare støvkoncentrationer i luften
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning(r)
P273 undgå udslip til miljøet.
P391 indsamle spild.
P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes på et godkendt anlæg til bortskaffelse af affald.
2.3 farer, der ikke er klassificeret på anden måde (HNOC) eller ikke er omfattet af GHS
brændbart støv

afsnit 3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

punkt 4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
generel rådgivning
Kontakt læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til den tilstedeværende læge.
ved indånding
ved INDÅNDING, Flyt personen ud i frisk luft. Hvis du ikke trækker vejret, skal du give kunstig åndedræt. Kontakt en læge.
I tilfælde af hudkontakt
vask af med sæbe og rigeligt med vand. Kontakt en læge.
I tilfælde af øjenkontakt
Skyl øjnene med vand som en sikkerhedsforanstaltning.
ved indtagelse
Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Skyl munden med vand. Kontakt en læge.
4.2 vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
de vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen (se pkt.2.2) og/eller i pkt. 11
4.3 Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig
Ingen tilgængelige data

pkt. 5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

5.1 slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, tørkemikalie eller kulsyre.
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Tin/tin-ilt, kobber-ilt
5.3 råd til brandmænd
bær om nødvendigt åndedrætsværn til brandbekæmpelse.
5.4 yderligere information
der foreligger ingen data

afsnit 6. Forholdsregler ved udslip

6.1 personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer
undgå støvdannelse. Undgå indånding af dampe, tåge eller gas. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuere personale til sikker
områder.
for personlig beskyttelse se Afsnit 8.
6.2 Miljømæssige forholdsregler
undgå yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Lad ikke produktet komme i afløb. Udledning i miljøet
skal undgås.
6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprydning
Opsaml og arranger bortskaffelse uden at skabe støv. Feje op og skovl. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til
bortskaffelse.
6.4 henvisning til andre afsnit
vedrørende bortskaffelse se Afsnit 13.

afsnit 7. Håndtering og opbevaring

7.1 forholdsregler for sikker håndtering
yderligere behandling af faste materialer kan medføre dannelse af brændbart støv. Potentialet for brændbar
støvdannelse bør tages i betragtning, før yderligere behandling finder sted.
sørg for passende udstødningsventilation på steder, hvor der dannes støv.
for forsigtighedsregler se pkt. 2.2.
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
opbevares på et tørt sted.
Opbevaringsklasse (TRGS 510): ikke-brændbare faste stoffer
7.3 specifikke slutanvendelser
bortset fra de anvendelser, der er nævnt i Afsnit 1.2, Er der ikke angivet andre specifikke anvendelser

afsnit 8. Eksponeringskontrol / personlig beskyttelse

8.1 Kontrolparametre
komponenter med arbejdspladsstyringsparametre
komponent CAS-nr. Værdi kontrol
parametre
Basis
kobber 7440-50-8 to 1.000000
mg/m3
USA. ACGIH grænseværdier
(TLV)
bemærkninger Irritation
Gastrointestinal
Metal røg feber
to 1.000000
mg/m3
USA. NIOSH anbefalede eksponeringsgrænser
to 1.000000
mg/m3
USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 0.200000
mg/m3
USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 0.100000
mg/m3
USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 1.000000
mg/m3
USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 0.200000
mg/m3
USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 1.000000
mg/m3
USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1.000000
mg/m3
USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1.000000
mg/m3
USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1.000000
mg/m3
USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 0.100000
mg/m3
USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 1 mg/m3 USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 0.2 mg/m3 USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 1 mg/m3 USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1 mg/m3 USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1 mg/m3 USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 0.1 mg/m3 USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
Tin 7440-31-5 TWA 2.000000
mg/m3
USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Pneumoconiosis (or Stannosis)
TWA 2.000000
mg/m3
USA. NIOSH anbefalede eksponeringsgrænser
to 2.000000
mg/m3
USA. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
(OSHA)-tabel å-1 grænseværdier for luft
forurenende stoffer
to 2 mg/m3 USA. ACGIH grænseværdier
(TLV)
pneumokoniose (eller Stannose)
to 2 mg/m3 USA. NIOSH anbefalede eksponeringsgrænser
to 2 mg / m3 USA. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
(OSHA) – tabel å-1 grænseværdier for luft
forurenende stoffer
8.2 Eksponeringskontrol
passende tekniske kontroller
Håndter i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Vask hænder før pauser og i slutningen af
arbejdsdag.
personligt beskyttelsesudstyr
Beskyttelse af øjne/ansigt
Brug udstyr til øjenbeskyttelse testet og godkendt i henhold til passende offentlige standarder som
NIOSH (USA) eller EN 166(EU).
hudbeskyttelse
håndtag med handsker. Handsker skal inspiceres inden brug. Brug korrekt handskefjernelsesteknik (uden at røre handskens ydre overflade) for at undgå hudkontakt med dette produkt. Bortskaf kontaminerede handsker efter
brug i overensstemmelse med gældende lovgivning og god laboratoriepraksis. Vask og tør hænder.
kropsbeskyttelse
Vælg kropsbeskyttelse i forhold til dens type, til koncentrationen og mængden af farlige stoffer og
til den specifikke arbejdsplads. Skal typen af beskyttelsesudstyr vælges i henhold til koncentrationen
og mængden af det farlige stof på den specifikke arbejdsplads.
åndedrætsværn
åndedrætsværn er ikke påkrævet. Hvor der ønskes beskyttelse mod gener af støv, skal du bruge type
N95 (US) eller type P1 (EN 143) støvmasker. Brug åndedrætsværn og komponenter, der er testet og godkendt under
passende offentlige standarder som NIOSH (USA) eller CEN (EU).
kontrol af miljøeksponering
undgå yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Lad ikke produktet komme i afløb. Udledning i
miljøet skal undgås.

afsnit 9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
a) udseende Form: pulver
b) lugt ingen data tilgængelige
c) Lugtgrænse ingen data tilgængelige
d) pH ingen data tilgængelige
e) smeltepunkt/frysning
punkt
Ingen data tilgængelige
f) indledende kogepunkt og
kogeområde
Ingen data tilgængelige
g) Flammepunkt N/A
h) fordampningshastighed ingen data tilgængelige
i) antændelighed (fast stof, gas) kan danne brændbart støvkoncentrationer i luften
j) øvre/nedre
antændelighed eller
eksplosive grænser
ingen data tilgængelige
k) damptryk ingen data tilgængelige
l) damptæthed ingen data tilgængelige
m) relativ densitet Ingen Data tilgængelige
n) vandopløselighed Ingen data tilgængelige
o) fordelingskoefficient: noctanol/
vand
Ingen Data tilgængelige
p) automatisk tænding
temperatur
k) nedbrydning
temperatur
Ingen Data tilgængelige
r) viskositet ingen data tilgængelige
s) eksplosive egenskaber Ingen Data tilgængelige
t) brandnærende egenskaber Ingen data tilgængelige
9.2 andre sikkerhedsoplysninger
Ingen data tilgængelige

afsnit 10. Stabilitet og reaktivitet

10,1 reaktivitet
Ingen data tilgængelige
10,2 Kemisk stabilitet
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
10.3 Mulighed for farlige reaktioner
Ingen tilgængelige data
10.4 betingelser for at undgå
Ingen tilgængelige data
10.5 Uforenelige materialer
stærke baser, stærke iltningsmidler, stærke syrer, syrechlorider, svovlforbindelser, halogener
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
andre nedbrydningsprodukter – Ingen data tilgængelige
i tilfælde af brand: se Afsnit 5

afsnit 11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet
Ingen Data tilgængelige
Ingen data tilgængelige
Hudætsning/irritation
Ingen data tilgængelige
alvorlig øjenskade/øjenirritation
Ingen data tilgængelige
respiratorisk eller hudsensibilisering
Ingen data tilgængelige
Kimcellemutagenicitet
Ingen data tilgængelige
carcinogenicitet
IARC: ingen komponent i dette produkt, der er til stede i niveauer større end eller lig med 0,1%, identificeres som
sandsynligt, muligt eller bekræftet humant carcinogen IARC.
NTP: ingen komponent af dette produkt til stede ved niveauer større end eller lig med 0.1% identificeres som et
kendt eller forventet kræftfremkaldende stof af NTP.
OSHA: ingen komponent af dette produkt, der er til stede i niveauer større end eller lig med 0,1%, identificeres som et
kræftfremkaldende eller potentielt kræftfremkaldende stof af OSHA.
Reproduktionstoksicitet
Ingen Data tilgængelige
Ingen data tilgængelige
Specifik målorgantoksicitet-enkelt eksponering
Ingen data tilgængelige
Specifik målorgantoksicitet-gentagen eksponering
Ingen data tilgængelige
Aspirationsfare
Ingen data tilgængelige
yderligere oplysninger
RTECS: Ikke tilgængelig
nysen, kvalme, svaghed, symptomer på systemisk kobberforgiftning kan omfatte: kapillærskade, hovedpine, kold
sved, svag puls og nyre-og leverskade, ophidselse i centralnervesystemet efterfulgt af depression, gulsot,
kramper, lammelse og koma. Døden kan forekomme ved chok eller nyresvigt. Kronisk kobberforgiftning er kendetegnet ved
levercirrhose, hjerneskade og demyelinering, nyredefekter og kobberaflejring i hornhinden som eksemplificeret
af mennesker med Vilsons sygdom. Det er også blevet rapporteret, at kobberforgiftning har ført til hæmolytisk anæmi og
fremskynder arteriosklerose.

afsnit 12. Økologisk INFORMATION

12.1 toksicitet
Ingen Data tilgængelige
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen data tilgængelige
12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgængelige
12.4 mobilitet i jord
Ingen data tilgængelige
12.5 resultater af PBT-og vPvB-vurdering
PBT/vPvB-vurdering ikke tilgængelig som kemikaliesikkerhedsvurdering ikke påkrævet/ikke udført
12.6 andre bivirkninger
en miljøfare kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.
meget giftig for vandlevende organismer.

afsnit 13. BORTSKAFFELSESOVERVEJELSER

13.1 Affaldsbehandlingsmetoder
produkt
tilbyder overskydende og ikke-genanvendelige løsninger til et autoriseret bortskaffelsesfirma.
kontamineret emballage
bortskaffes som ubrugt produkt.

afsnit 14. TRANSPORTINFORMATION

afsnit 15. Lovgivningsmæssige oplysninger

SARA 302 komponenter
ingen kemikalier i dette materiale er underlagt rapporteringskravene i SARA afsnit III, afsnit 302.
SARA 313 komponenter
følgende komponenter er underlagt rapporteringsniveauer fastsat af SARA afsnit III, afsnit 313:
kobber
CAS-nr.
7440-50-8
Revisionsdato
2007-07-01
ingen SARA farer
Massachusetts ret til at vide komponenter
kobber
CAS-No.
7440-50-8
Revisionsdato
2007-07-01
Tin 7440-31-5 1994-04-01
Pennsylvania ret til at vide komponenter
kobber
CAS-nr.
7440-50-8
Revisionsdato
2007-07-01
Tin 7440-31-5 1994-04-01
ny trøje ret til at vide komponenter
kobber
CAS-nr.
7440-50-8
Revisionsdato
2007-07-01
Tin 7440-31-5 1994-04-01
California Prop. 65 komponenter
dette produkt indeholder ingen kemikalier, som staten Californien kender til at forårsage kræft, fødselsdefekter eller andre
reproduktive skader.

afsnit 16. Andre oplysninger

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr.1907/2006 (REACH). Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og skal kun bruges som vejledning. Oplysningerne i dette dokument er baseret på vores nuværende viden og gælder for produktet med hensyn til passende sikkerhedsforanstaltninger. Det repræsenterer ingen garanti for produktets egenskaber. American Elements er ikke ansvarlig for skader som følge af håndtering eller kontakt med ovennævnte produkt. Se bagsiden af fakturaen eller følgesedlen for yderligere salgsbetingelser. OPHAVSRET 1997-2018 AMERIKANSKE ELEMENTER. LICENSERET GIVET TIL AT LAVE UBEGRÆNSEDE PAPIRKOPIER KUN TIL INTERN BRUG.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.