Posted on Leave a comment

Koper tinlegering

afdeling 1. Identificatie

Productnaam: Kopertinlegering

productnummer: All applicable American Elements productcodes, e.g. CU-SN-01-P. 20SN , CU-SN-01-P. 15SN , CU-SN-01-P. 10SN , Cu-SN-01-P. 06SN

Cas #: 158113-12-3

relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof: wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

details van de leverancier:merican Elements 10884 weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

Telefoonnummer voor noodgevallen:
binnenlands, Noord-Amerika: + 1 800-424-9300
Internationaal: + 1 703-527-3887

sectie 2. Identificatie van gevaren

2.1 indeling van de stof of het mengsel
GHS-indeling overeenkomstig 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
brandbaar stof,
Acute aquatische toxiciteit (Categorie 1), H400

2.2 GHS-Etiketteringselementen, met inbegrip van voorzorgsmaatregelen
Pictogram

Signaalwoordwaarschuwing
gevarenaanduiding(en)
kan brandbare stofconcentraties in de lucht vormen
H400 Zeer giftig voor aquatisch leven.
veiligheidsaanbeveling(en)
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 verzamel morsen.P501 gooi de inhoud/ container naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.2.3 gevaren die niet op een andere wijze zijn ingedeeld (HNOC) of die niet onder GHS vallen
brandbaar stof

sectie 3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

rubriek 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen
algemeen advies
raadpleeg een arts. Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de aanwezige arts.
bij inademing
bij inademing, breng de persoon in de frisse lucht. Als u niet ademt, geef dan kunstmatige ademhaling. Raadpleeg een arts.
In geval van huidcontact
afwassen met zeep en veel water. Raadpleeg een arts.
In geval van oogcontact
uit voorzorg de ogen spoelen met water.
Bij inslikken
geef nooit iets via de mond aan een bewusteloze persoon. Mond spoelen met water. Raadpleeg een arts.
4.2 belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
de belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2.2) en/of in Rubriek 11
4.3 indicatie van onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling die nodig is
geen gegevens beschikbaar

rubriek 5. Blusmedia
geschikte blusmedia
Gebruik waterspray, alcoholbestendig schuim, Droge chemische stof of kooldioxide.
5.2 bijzondere gevaren ten gevolge van de stof of het mengsel
Tin/tinoxiden, Koperoxiden
5.3 Advies voor brandweerlieden
draag zo nodig zelfstandige ademhalingsapparatuur voor brandbestrijding.
5.4 verdere informatie
Geen gegevens beschikbaar

rubriek 6. Maatregelen voor het per ongeluk vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
voorkomen stofvorming. Vermijd het ademen van dampen, nevel of gas. Zorg voor voldoende ventilatie. Evacueer het personeel naar veilige
gebieden.voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8.6.2 milieumaatregelen
voorkomen verdere lekkage of morsen als dit veilig is. Laat het product niet in de afvoerputten komen. Lozing in het milieu
moet worden vermeden.6.3 methoden en materialen voor insluiting en reiniging nemen de verwijdering op en regelen deze zonder stof te veroorzaken. Vegen en scheppen. Bewaren in geschikte, gesloten containers voor verwijdering.
6.4 Zie andere rubrieken
voor verwijdering zie rubriek 13.

rubriek 7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor een veilige hantering
verdere verwerking van vaste stoffen kan leiden tot de vorming van brandbaar stof. Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van brandbare stofvorming voordat een verdere verwerking plaatsvindt.zorg voor een passende afzuigventilatie op plaatsen waar stof wordt gevormd.voor voorzorgsmaatregelen, zie rubriek 2.2.7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief onverenigbaarheden
De verpakking zorgvuldig gesloten houden op een droge en goed geventileerde plaats.
op een droge plaats bewaren.
opslagklasse (TRGS 510): onbrandbare vaste stoffen
7.3 Specifieke eindtoepassingen
afgezien van de in punt 1.2 genoemde toepassingen worden geen andere specifieke toepassingen aangegeven

sectie 8. Blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters
componenten met werkplaatscontroleparameters
Component CAS-Nr. Waardecontrole
parameters
Basis
koper 7440-50-8 TWA 1,000000
mg / m3
USA. ACGIH drempelwaarden
(TLV)
opmerkingen irritatie
gastro-intestinale
metaaldampkoorts
TWA 1,000000
mg/m3
USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1,000000
mg / m3
USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 0.200000
mg/m3
USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 0.100000
mg/m3
USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 1.000000
mg/m3
USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 0.200000
mg/m3
USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 1.000000
mg/m3
USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1.000000
mg/m3
USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1.000000
mg/m3
USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1.000000
mg/m3
USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 0.100000
mg/m3
USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 1 mg/m3 USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 0.2 mg/m3 USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Irritation
Gastrointestinal
metal fume fever
TWA 1 mg/m3 USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1 mg/m3 USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 1 mg/m3 USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
TWA 0.1 mg/m3 USA. Occupational Exposure Limits
(OSHA) – Table Z-1 Limits for Air
Contaminants
Tin 7440-31-5 TWA 2.000000
mg/m3
USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
Pneumoconiosis (or Stannosis)
TWA 2.000000
mg/m3
USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 2.000000
mg / m3
USA. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
(OSHA) – tabel Z-1 grenswaarden voor lucht
contaminanten
TWA 2 mg / m3 USA. ACGIH Threshold Limit Values
(TLV)
pneumoconiose (of Stannose)
TWA 2 mg/m3 USA. NIOSH Recommended
Exposure Limits
TWA 2 mg / m3 USA. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
(OSHA) – tabel Z-1 grenswaarden voor lucht
contaminanten
8.2 Blootstellingscontroles
geschikte technische controles
handvat in overeenstemming met goede bedrijfshygiëne en veiligheidspraktijken. Was de handen vóór de pauzes en aan het einde van
werkdag.
persoonlijke beschermingsmiddelen
Oog – / gezichtsbescherming
Gebruik Apparatuur voor oogbescherming die is getest en goedgekeurd volgens geschikte overheidsnormen zoals
NIOSH (VS) of EN 166(EU).
huidbescherming
handvat met handschoenen. Handschoenen moeten vóór gebruik worden geïnspecteerd. Gebruik de juiste handschoenverwijderingstechniek (zonder het buitenoppervlak van de handschoen aan te raken) om huidcontact met dit product te voorkomen. Gooi verontreinigde handschoenen na
Gebruik weg in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en goede laboratoriumpraktijken. Was en droog de handen.
Bescherming van het lichaam
Kies de bescherming van het lichaam in verhouding tot het type, de concentratie en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, en
tot de specifieke werkplek., Moet het type beschermende uitrusting worden gekozen op basis van de concentratie en de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op de specifieke werkplek.ademhalingsbescherming
ademhalingsbescherming is niet vereist. Wanneer bescherming tegen stofhinder gewenst is, gebruik dan stofmaskers van het type
N95 (US) of type P1 (en 143). Gebruik ademhalingstoestellen en componenten die zijn getest en goedgekeurd volgens geschikte overheidsnormen zoals NIOSH (VS) of CEN (EU).
controle van de blootstelling aan het milieu
voorkom verdere lekkage of morsen als dit veilig is. Laat het product niet in de afvoerputten komen. Lozing in het
– milieu moet worden vermeden.

rubriek 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
A) verschijningsvorm: poeder
b) Geur Geen gegevens beschikbaar
c) geurdrempel Geen gegevens beschikbaar
d) de pH-Geen gegevens beschikbaar
e) Smeltpunt/vriespunt
punt
Geen gegevens beschikbaar
– f) Initieel kookpunt en
kooktraject
Geen gegevens beschikbaar
g) vlampunt N/A
h) Verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar
ik) Ontvlambaarheid (vast, gas) Kunnen vormen brandbare stof concentraties in de lucht
j) Bovenste/onderste
ontvlambaarheid of
explosieve limieten
Geen gegevens beschikbaar
k) dampdruk Geen gegevens beschikbaar
– l) dampdichtheid Geen gegevens beschikbaar
m) Relatieve dichtheid Geen gegevens beschikbaar
n) oplosbaarheid in Water Geen gegevens beschikbaar
o) verdelingscoëfficiënt: noctanol/
water
Geen gegevens beschikbaar
– p) zelfontbrandingstemperatuur
temperatuur
Geen gegevens beschikbaar
q) Ontleding
temperatuur
Geen gegevens beschikbaar
– r) Viscositeit Geen gegevens beschikbaar
s) ontploffingseigenschappen Geen gegevens beschikbaar
t) Oxiderende eigenschappen Geen gegevens beschikbaar
9.2 Overige informatie over de veiligheid
Geen gegevens beschikbaar

HOOFDSTUK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar
10.2 Chemische stabiliteit
Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.
10.3 mogelijkheid van gevaarlijke reacties
Geen gegevens beschikbaar
10.4 omstandigheden om
Te vermijden geen gegevens beschikbaar
10.5 incompatibele materialen
sterke basen, sterke oxiderende stoffen, sterke zuren, zuurchloriden, zwavelverbindingen, halogenen
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
andere ontledingsproducten-Geen gegevens beschikbaar
In geval van brand: zie Paragraaf 5

sectie 11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
huidcorrosie/ – irritatie
Geen gegevens beschikbaar
– ernstig oogletsel/Ernstige oogirritatie
Geen gegevens beschikbaar
van de Luchtwegen / de huid sensibilisatie
Geen gegevens beschikbaar
mutageniteit in geslachtscellen
Geen gegevens beschikbaar
Kankerverwekkendheid
IARC: Geen enkel onderdeel van dit product presenteren op een niveau hoger dan of gelijk aan 0,1% is geïdentificeerd als
waarschijnlijk, mogelijk of bevestigd carcinogeen voor mensen door de IARC.
NTP: geen component van dit product aanwezig in niveaus groter dan of gelijk aan 0.1% wordt geïdentificeerd als een
bekend of verwacht carcinogeen door NTP.
OSHA: geen enkel bestanddeel van dit product dat aanwezig is in concentraties hoger dan of gelijk aan 0,1% wordt geïdentificeerd als een
carcinogeen of potentieel carcinogeen door OSHA.
Reproductietoxiciteit
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Specifieke doelorgaantoxiciteit-eenmalige blootstelling
Geen gegevens beschikbaar
Specifieke doelorgaantoxiciteit-herhaalde blootstelling
Geen gegevens beschikbaar
Aspiratiegevaar
Geen gegevens beschikbaar
aanvullende informatie
RTECS: Niet beschikbaar
niezen,misselijkheid, zwakte, symptomen van systemische kopervergiftiging kunnen zijn: capillaire schade, hoofdpijn, koude
zweet, zwakke pols en nier-en leverschade, excitatie van het centrale zenuwstelsel gevolgd door depressie, geelzucht, convulsies, verlamming en coma. Overlijden kan optreden door shock of nierfalen. Chronische kopervergiftiging wordt gekenmerkt door levercirrose, hersenbeschadiging en demyelinisatie, nierafwijkingen en koperafzetting in het hoornvlies, zoals bij mensen met de ziekte van Wilson het geval is. Er is ook gemeld dat kopervergiftiging heeft geleid tot hemolytische anemie en
versnelt arteriosclerose.

rubriek 12. Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit
Geen gegevens beschikbaar
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar
12.3 Bioaccumulerend potentieel
geen gegevens beschikbaar
12.4 Mobiliteit in de bodem
geen gegevens beschikbaar
12.5 resultaten van PBT-en zPzB-beoordeling
PBT/zPzB-beoordeling niet beschikbaar als chemischeveiligheidsbeoordeling niet vereist/niet uitgevoerd
12.6 andere schadelijke effecten
een gevaar voor het milieu kan niet worden uitgesloten in het geval van onprofessionele behandeling of verwijdering.Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

sectie 13. VERWIJDERINGSOVERWEGINGEN

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Product
bieden overtollige en niet-recycleerbare oplossingen aan een verwijderingsbedrijf met een vergunning.
Verontreinigde verpakking
weggooien als ongebruikt product.

rubriek 14. Vervoersinformatie

RUBRIEK 15. REGULATORY INFORMATION

SARA 302 Components
chemische stoffen in dit materiaal zijn niet onderworpen aan de rapportagevereisten van SARA Titel III, sectie 302.
SARA 313 componenten
De volgende componenten zijn onderworpen aan rapportageniveaus die zijn vastgesteld door SARA Titel III, sectie 313:
koper
CAS-Nr.
7440-50-8
Revision Date
2007-07-01
Nee SARA Hazards
Massachusetts Right To Know Components
Copper
CAS-Nr.
7440-50-8
Revision Date
2007-07-01
Tin 7440-31-5 1994-04-01
Pennsylvania Right To Know Components
Copper
CAS-Nr.
7440-50-8
Revision Date
2007-07-01
Tin 7440-31-5 1994-04-01
New Jersey Right To Know Components
Copper
CAS-Nr.
7440-50-8
Revision Date
2007-07-01
Tin 7440-31-5 1994-04-01
California Prop. Dit product bevat geen chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken.

Rubriek 16. Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). De bovenstaande informatie wordt geacht correct te zijn, maar pretendeert niet all inclusive te zijn en dient slechts als leidraad. De informatie in dit document is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is van toepassing op het product met betrekking tot passende veiligheidsmaatregelen. Het geeft geen enkele garantie voor de eigenschappen van het product. American Elements kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de behandeling of het contact met het bovenstaande product. Zie de achterzijde van de factuur of pakbon voor aanvullende verkoopvoorwaarden. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. VERGUNNING VERLEEND OM ONBEPERKT PAPIEREN KOPIEËN TE MAKEN VOOR INTERN GEBRUIK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.