Opublikowano Dodaj komentarz

Czym jest skuteczne nauczanie matematyki? –

zdają sobie sprawę, jak ważne jest wykorzystanie konkretnych materiałów i wizualnych reprezentacji do rozwijania głębokiego zrozumienia tematu. Mają jasny obraz postępu w nauce, który najlepiej rozwija Bazę Wiedzy i umiejętności swoich uczniów. Mają również szerokie podniebienie doświadczeń edukacyjnych, które mogą wykorzystać w klasie, aby zaspokoić różne potrzeby edukacyjne każdego ucznia.

efektywni nauczyciele są w stanie przyjrzeć się błędnym wyobrażeniom uczniów, zarówno w pracy grupowej, w zadaniach domowych, jak i w ocenach, i odtworzyć materiał, wykorzystując ich zrozumienie rozwojowej natury tego, co staje się przed lub po błędnym przekonaniu. Głębokie zrozumienie treści umożliwia nauczycielom bezpośrednie rozwiązanie konkretnych nieporozumień, które mogą mieć uczniowie.

tacy nauczyciele muszą być ustawicznymi uczniami. Pedagogika efektywna jest przedmiotem ciągłych badań i rozwoju, a sposób nauczania i uczenia się matematyki nigdy nie jest statyczny.

efektywni nauczyciele wiedzą, co powinni wiedzieć uczniowie

efektywni nauczyciele znają i rozumieją treść i praktyki RAM standardów matematycznych, które uczniowie powinni znać. Tacy nauczyciele mają głębokie zrozumienie pojęć i wykorzystują wiele sposobów ich reprezentowania i wyjaśniania. Biegle posługują się również procedurami i praktykami, których uczniowie będą potrzebować, aby odnieść sukces w matematyce.

wspólny nacisk na gotowość do kariery i studiów wymaga, aby studenci byli w stanie zastosować matematykę do złożonych problemów w wielu kontekstach, zarówno rzeczywistych, jak i matematycznych. W konsekwencji dotyczy to również ich nauczycieli.

efektywna procedura biegłości nauczycieli z:

  • głębokie zrozumienie pojęć
  • Wiedza o tym, gdzie i jak stosować i używać umiejętności matematycznych i pojęć

uczniowie muszą korzystać z powyższych zarówno w szkole, jak iw rzeczywistych kontekstach.

efektywni nauczyciele znają swoich uczniów jako uczniów

poznanie ucznia jako ucznia matematyki jest skomplikowane. Skuteczny nauczyciel matematyki szybko buduje obraz swoich uczniów, stopniowo dając możliwość pokazania tego, czego się uczy. W ten sposób nauczyciele aktualizują i pogłębiają swoje rozumienie poszczególnych uczniów.

efektywny nauczyciel stale wykorzystuje tę rosnącą wiedzę uczniów jako uczniów, aby informować ich o nauczaniu, aby mogli lepiej zaspokoić potrzeby uczniów.

ocena z matematyki ma przede wszystkim charakter formatywny. Polega na zbieraniu informacji z różnych źródeł, na różne sposoby. Obejmuje to informacje na temat strategii uczniów, zrozumienia, postaw oraz wcześniejszej wiedzy i umiejętności. Ocena ucznia polega na dokonywaniu świadomych osądów na temat tego, co uczeń wie. Dlatego efektywni nauczyciele nie tylko monitorują wyniki ucznia, ale także ich zdolność do wykazania zrozumienia nauczanych treści. Efektywni nauczyciele:

  • Zintegruj ocenę z praktyką instruktażową
  • Uznaj wcześniejsze uczenie się uczniów i pomóż im nawiązać powiązania między tym, co już wiedzą, a tym, czego obecnie się uczą
  • zbieraj informacje z wielu formalnych i nieformalnych źródeł za pomocą różnych środków, w szczególności pisemnych i ustnych, i analizuj prezentowane informacje
  • wykorzystuj bieżące oceny do identyfikacji potrzeb edukacyjnych każdego ucznia student. Dzięki temu mogą aktywnie uczyć, pomagając uczniom w osiąganiu wyznaczonych celów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.